Bài 14: Di truyền và liên kết

Bài 14: Di truyền và liên kết

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 14: Di truyền và liên kết.

Giải Bài 1 trang 58 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 58 sgk Sinh học 12 nâng cao: Giải thích kết quả thí nghiệm của Moocgan, từ đó có những nhận xét gì về sự di truyền liên kết hoàn toàn. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 58 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 58 sgk Sinh học 12 nâng cao: Giải thích cơ sở tế bào học của hoán vị gen. Vì sao tần số hoán vị gen không vượt quá 50%? Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 58 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 58 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết. Lời giải: - Di truyền liên kết hoàn toàn:...
Giải Bài 4 trang 58 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 58 sgk Sinh học 12 nâng cao: Khi lai thuận và nghịch hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn, có tua cuốn và hạt nhăn, không có tua cuốn với nhau...
Giải Bài 5 trang 58 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 58 sgk Sinh học 12 nâng cao: Cho 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt giao phối với nhau...
Giải Bài 6 trang 58 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 58 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Bản đồ di truyền có vai trò gì trong công tác giống?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 14 trang 54 Dựa vào kết quả phép lai trên hãy cho biết: - 4 kiểu hình được hình thành từ mấy kiểu tổ hợp giao tử (hợp tử)?...