Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen

Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen.

Giải Bài 1 trang 53 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 53 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu các kiểu tác động giữa các gen alen và giữa các gen không alen đối với sự hình thành tính trạng....
Giải Bài 2 trang 53 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 53 sgk Sinh học 12 nâng cao: Thế nào là tính đa hiệu của gen? Nêu cơ sở di truyền của biến dị tương quan. Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 53 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 53 sgk Sinh học 12 nâng cao: Khi lai bố mẹ thuần chủng về một cặp tính trạng tương phản được F1 chỉ mang một tính trạng của bố hoặc mẹ...
Giải Bài 4 trang 53 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 53 sgk Sinh học 12 nâng cao: Khi lai thuận và nghịch hai thứ bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều quả dẹt,...
Giải Bài 5 trang 53 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 53 sgk Sinh học 12 nâng cao: Bộ lông của gà được xác định bởi 2 cặp gen không alen di truyền độc lập. Ở một cặp, gen trội C xác định bộ lông màu,...
Giải Bài 6 trang 53 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 53 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Loại tác động của gen thường được chú ý trong sản xuất nông nghiệp là...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 13 trang 50 Quan sát hình 13.1 và cho biết: - Kiểu gen và số loại giao tử của F1. - Sơ đồ kiểu gen từ F1 đến F2 và tỉ lệ các nhóm kiểu gen (KG) sau đây:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 13 trang 51 Quan sát hình 13.2 và xác định: - Mối tương quan giữa màu sắc hạt và số lượng gen trội trong từng kiểu gen tương ứng như thế nào?...