Bài 12: Quy luật phân li độc lập

Bài 12: Quy luật phân li độc lập

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 12: Quy luật phân li độc lập.

Giải Bài 1 trang 49 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 49 sgk Sinh học 12 nâng cao: Vì sao Menđen cho rằng các cặp tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập với nhau? ...
Giải Bài 2 trang 49 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 49 sgk Sinh học 12 nâng cao: Giải thích cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập. Vì sao F1 (AaBb) qua giảm phân tạo được 4 loại giao tử...
Giải Bài 3 trang 49 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 49 sgk Sinh học 12 nâng cao: Khi lai thuận và nghịch hai giống chuột côbay thuần chủng lông đen, dài và lông trắng, ngắn với nhau ...
Giải Bài 4 trang 49 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 49 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở ngô, kiểu gen AA quy định hạt màu xanh, Aa-màu tím, aa-màu vàng;...
Giải Bài 5 trang 49 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 49 sgk Sinh học 12 nâng cao: Chọn phương án trả lời đúng. Phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 12 trang 47 Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên như thế nào? Lời giải: - Menđen cho rằng mỗi cặp tính trạng...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 12 trang 48 Hãy nêu khái quát cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập. Lời giải: Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng...