Bài 11: Quy luật phân li

Bài 11: Quy luật phân li

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 11: Quy luật phân li.

Giải Bài 1 trang 45 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 45 sgk Sinh học 12 nâng cao: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào? Hãy phát biểu nội dung quy luật phân li. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 45 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 45 sgk Sinh học 12 nâng cao: Giải thích cơ sở tế bào học của quy luật phân li. Lời giải: - Sự phân li của cặp NST tương đồng ...
Giải Bài 3 trang 45 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 45 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở cà chua, màu quả đỏ trội hoàn toàn so với quả màu vàng. a. Khi lai hai giống cà chua thuần chủng quả đỏ...
Giải Bài 4 trang 45 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 45 sgk Sinh học 12 nâng cao: Khi lai thuận và nghịch hai dòng chuột thuần chủng lông xám và lông trắng với nhau đều được F1 toàn lông xám....
Giải Bài 5 trang 45 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 45 sgk Sinh học 12 nâng cao: Màu lông ở trâu do 1 gen quy định. Một trâu đực trắng (1) giao phối với một trâu cái đen (2) đẻ lần thứ nhất...
Giải Bài 6 trang 45 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 45 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh.Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh,...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 11 trang 43  Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào? Lời giải: - Trong cặp tính trạng đem lai ...