Giải Bài Tập Toán Hình 12 Nâng Cao Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu

Giải Bài Tập Toán Hình 12 Nâng Cao  Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hình Học 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 45-46 sgk Hình Học 12 nâng cao)

Giải bài 1 trang 45 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu Bài 1 (trang 45 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong không gian cho ba đoạn thẳng AB, BC, CD sao cho AB ⊥ BC, ...
Giải bài 10 trang 46 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu Bài 10 (trang 46 sgk Hình Học 12 nâng cao): a) Chứng minh rằng một hình lăng trụ có mặt cầu ngoại tiếp khi và chỉ...
Giải bài 2 trang 45 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu Bài 2 (trang 45 sgk Hình Học 12 nâng cao): a) Tìm tập hợp các mặt cầu đi qua hai điểm phân biệt A, B cho trước. ...
Giải bài 3 trang 45 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu Bài 3 (trang 45 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho điểm M nằm trong mặt cầu (S). Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?...
Giải bài 4 trang 45 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu Bài 4 (trang 45 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho đường thẳng d và điểm A không nằm trên d....
Giải bài 5 trang 45 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu Bài 5 (trang 45 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho mặt cầu cố định (C). Mệnh đề nào sau đây là đúng?...
Giải bài 7 trang 45 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu Bài 7 (trang 45 sgk Hình Học 12 nâng cao): a) Tính thể tích khối cầu ngoài tiếp hình bằng a và chiều cao h....
Giải bài 8 trang 45 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu Bài 8 (trang 45 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho tứ diện ABCD, với AB= CD = c, AC = BD = b, AD = BC = a....
Giải bài 9 trang 46 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu Bài 9 (trang 46 sgk Hình Học 12 nâng cao): Tìm diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC biết SA = a, SB = b, ...