Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao Bài 4: Mặt nón, Hình nón và Khối nón

Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao Bài 4: Mặt nón, Hình nón và Khối nón

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hình Học 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 59-60 sgk Hình Học 12 nâng cao)

Giải bài 17 trang 59 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Mặt nón, Hình nón và Khối nón Bài 17 (trang 59 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong mỗi trường hợp sau, gọi tên hình tròn xoay:...
Giải bài 18 trang 59 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Mặt nón, Hình nón và Khối nón Bài 18 (trang 59 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho điểm A nằm ngoài mặt cầu . ...
Giải bài 19 trang 60 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Mặt nón, Hình nón và Khối nón Bài 19 (trang 60 sgk Hình Học 12 nâng cao): Một mặt cầu gọi là ngoại tuyến hình nó nếu mặt cầu đó đi qua...
Giải bài 20 trang 60 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Mặt nón, Hình nón và Khối nón Bài 20 (trang 60 sgk Hình Học 12 nâng cao): Một mặt cầu gọi là nội tiếp hình nón nếu nó tiếp xúc với mặt đáy...
Giải bài 21 trang 60 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Mặt nón, Hình nón và Khối nón Bài 21 (trang 60 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = c, AC = b....