Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao Bài 3: Mặt trụ, Hình trụ và Khối trụ

Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao Bài 3: Mặt trụ, Hình trụ và Khối trụ

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hình Học 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 53-54 sgk Hình Học 12 nâng cao)

Giải bài 11 trang 53 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Mặt trụ, Hình trụ và Khối trụ Bài 11 (trang 53 sgk Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng hình tròn xoay có vô số mặt đối xứng...
Giải bài 12 trang 53 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Mặt trụ, Hình trụ và Khối trụ Bài 12 (trang 53 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong mỗi trường hợp sau, gọi tên các hình tròn xoay...
Giải bài 13 trang 53 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Mặt trụ, Hình trụ và Khối trụ Bài 13 (trang 53 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho đường tròn (O, R) nằm trong mặt phẳng (P)....
Giải bài 14 trang 53 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Mặt trụ, Hình trụ và Khối trụ Bài 14 (trang 53 sgk Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng các tiếp tuyến của một mặt cầu song song với ...
Giải bài 15 trang 53 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Mặt trụ, Hình trụ và Khối trụ Bài 15 (trang 53 sgk Hình Học 12 nâng cao): Một mặt phẳng đi qua trục của hình trụ,...
Giải bài 16 trang 54 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Mặt trụ, Hình trụ và Khối trụ Bài 16 (trang 54 sgk Hình Học 12 nâng cao): Một hình trụ có có bán kính đáy R và chiều cao √3 R...