Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao Ôn tập cuối năm

Giải Bài Tập Hình Học 12  Nâng Cao Ôn tập cuối năm

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hình Học 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 122->129 sgk Hình Học 12 nâng cao)

Giải bài 1 trang 122 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 1 (trang 122 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ với cạnh bên không vuông ...
Giải bài 1 trang 124 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 1 (trang 124 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho H là hình chóp tứ giác đều S.ABCD. xét các mặt ...
Giải bài 10 trang 124 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 10 (trang 124 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1; -1; 2), B(2; 0; 1)...
Giải bài 10 trang 126 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 10 (trang 126 sgk Hình Học 12 nâng cao): Một hình nón có đường sinh bằng l và bằng đường kính ...
Giải bài 11 trang 124 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 11 (trang 124 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng Δ có phương trình...
Giải bài 11 trang 126 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 11 (trang 126 sgk Hình Học 12 nâng cao): Một hình cầu có thể tích 4 π/3 nội tiệp một hình lập ...
Giải bài 12 trang 24 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 12 (trang 124 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ với: AB=a;BC=b;CC'=c...
Giải bài 12 trang 126 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 12 (trang 126 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hình chữ nhật có tọa độ hai đỉnh A(-2; 3; 0); B(2; 3; ...
Giải bài 13 trang 126 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 13 (trang 126 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho vectơ u→(1;0;2) và X→(0; -1;1). Trong các vectơ sau, vectơ nào cùng phương với ...
Giải bài 14 trang 127 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 14 (trang 127 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6 nằm trong mặt ...
Giải bài 15 trang 127 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 15 (trang 127 sgk Hình Học 12 nâng cao): Mặt cầu có tâm I(6; 3; -4) tiếp xúc với Ox có bán kính là:...
Giải bài 16 trang 127 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 16 (trang 127 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho đường thẳng d có phương trìn...
Giải bài 17 trang 127 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 17 (trang 127 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hai đường thẳng d:...
Giải bài 18 trang 127 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 18 (trang 127 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho mặt phẳng (P): 3x+4z+12=0 và mặt cầu (S): x2+y2+(z-2)2=1. Khi đó: A. mp(P) đi qua tâm mặt ...
Giải bài 19 trang 128 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 19 (trang 128 sgk Hình Học 12 nâng cao): Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M(2; 0; 1) trên đường thẳng:...
Giải bài 2 trang 122 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 2 (trang 122 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho tứ diện ABCD có thể tích V. Hãy tính thể tích của hình tứ diện có đỉnh là trọng tâm các ...
Giải bài 2 trang 124 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 2 (trang 124 sgk Hình Học 12 nâng cao): Gọi H lăng trụ đều ABCDEF.A’B’C’D’E’F’. Xét các mặt ...
Giải bài 20 trang 128 SGK Hình Học 12 nâng ca Ôn tập cuối năm Bài 20 (trang 128 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho đường thẳng d:...
Giải bài 21 trang 128 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 21 (trang 128 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho đường thẳng...
Giải bài 22 trang 128 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 22 (trang 128 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho mặt phẳng (P): mx+y+(n-2)z+m+2=0. Với mọi m, n mặt phẳng (P) đi qua điểm cố định:...
Giải bài 23 trang 129 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 23 (trang 129 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho mặt cầu (S): x2+y2+z2-2x-4y-4z=0. Mặt phẳng tiếp xúc với (S) tại điểm A(3; 4; 3) có phương trình là:...
Giải bài 3 trang 122 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 3 (trang 122 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có thể tích V. Hãy tính thể tích của tứ diện ACB'D’...
Giải bài 3 trang 125 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 3 (trang 125 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, M là trung điểm cạnh AB. Trong các đẳng thức sau đây, ...
Giải bài 4 trang 125 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 4 (trang 125 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Trong các đẳng ...
Giải bài 4 trang 125 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 4 (trang 125 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?...
Giải bài 5 trang 122 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 5 (trang 122 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O; R). Gọi H...
Giải bài 5 trang 125 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 5 (trang 125 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho khối chóp tứ giác S.ABCD và các điểm A’, B’, C’, D’ lần...
Giải bài 6 trang 123 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 6 (trang 123 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho lục giác đều ABCDEF cạnh a....
Giải bài 6 trang 125 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 6 (trang 125 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?...
Giải bài 7 trang 123 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 7 (trang 123 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hình trụ có bán kính R và đường cao R√2. Gọi AB và CD là hai đường kính thay đổi của hai đường tròn đáy mà AB vuông góc với CD....
Giải bài 7 trang 125 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 7 (trang 125 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?...
Giải bài 8 trang 123 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 8 (trang 123 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong không gian tọa độ Oxyz cho các điểm A(1; 5; 3); B(4; 2; -5); C(5; 5; -1) và D(1; 2; 4)...
Giải bài 8 trang 126 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 8 (trang 126 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho khối trụ có bán kính a√3 và chiều cao 2a√3 . Trong các số sau đây, số nào là thể tích của nó?...
Giải bài 9 trang 123 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 9 (trang 123 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng Δ có phương trình...
Giải bài 9 trang 126 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập cuối năm Bài 9 (trang 126 sgk Hình Học 12 nâng cao): Đáy hình chóp là hình vuông diện tích bằng 4. Các mặt ...