Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao Ôn tập chương 3

Giải Bài Tập Hình Học 12  Nâng Cao Ôn tập chương 3

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hình Học 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 107->122 sgk Hình Học 12 nâng cao)

Giải bài 1 trang 107 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 1 (trang 107 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho biết tọa độ hai điểm A, B. Làm thế nào để tìm...
Giải bài 1 trang 109 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 1 (trang 109 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho bốn điểm A(1, 6, 2), B(4, 0, 6); C(5, 0, 4), D(5, 1, 3)....
Giải bài 1 trang 112 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 1 (trang 112 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho ba điểm M(2; 0; 0), N(0; -3; 0), P(0; 0; 4). Nếu MNPQ là hình bình hành thì tọa độ Q là:...
Giải bài 10 trang 111 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 10 (trang 111 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 1....
Giải bài 10 trang 113 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 10 (trang 113 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho ba điểm A(1; 1; 3); B(-1; 3; 2) và C(-1; 2; 3). Mặt phẳng (ABC) có Phương trình là:...
Giải bài 11 trang 113 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 11 (trang 113 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho ba điểm A(1, 0, 0); B(0; 2; 0) và C(0; 0; 3). Phương ...
iải bài 12 trang 113 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 12 (trang 113 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hai điểm A(1; 3; -4) và B(-1; 2; 2). Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là:...
Giải bài 13 trang 114 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 13 (trang 114 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho A(a, 0, 0); B(0; b; 0), C(0; 0; c), a, b, c là những số dương thay đổi sao cho...
Giải bài 14 trang 114 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 14 (trang 114 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho điểm A(-1; 2; 1) và hai mặt phẳng (P): 2x+4y-6z-5=0 và (Q): x+2y-3z=0. Mệnh đề nào sau ...
Giải bài 15 trang 114 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 15 (trang 114 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho điểm A(1; 2; -5). Gọi M, N, P là hình chiếu của A trên ...
Giải bài 16 trang 114 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 16 (trang 114 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho mặt cầu (S): x2+y2+z2-2(x+y+z)-22=0 và mặt phẳng...
Giải bài 17 trang 114 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 17 (trang 114 sgk Hình Học 12 nâng cao): Mặt phẳng (P) cắt ba trục Ox, Oy, Oz tại A, B, C trọng ...
Giải bài 18 trang 115 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 18 (trang 115 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hình lập Phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Gọi...
Giải bài 19 trang 115 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 19 (trang 115 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hai điểm A(1; -1; 5) và B(0; 0; 1), Mặt phẳng (P) chứa...
Giải bài 2 trang 108 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 2 (trang 108 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho tọa độ bốn đỉnh của một hình tứ diện, làm thế nào để tìm:...
Giải bài 2 trang 109 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 2 (trang 109 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hai điểm A(1, -1, -2); B(3,1, 1) và mp(P): x-2y+3z-5=0...
Giải bài 2 trang 112 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 2 (trang 112 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho ba điểm A(1, 2, 0). B(1, 0, -1); C(0; -1; 2). Tam giác ABC là:...
Giải bài 20 trang 115 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 20 (trang 115 sgk Hình Học 12 nâng cao): Mặt phẳng (P) chứa Oz và điểm A(2, - 3, 5) có phương trình là:...
Giải bài 21 trang 116 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 21 (trang 116 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho mặt phẳng (P) có chứa phương trình x – y – 1 = 0. ...
Giải bài 22 trang 116 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 22 (trang 116 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho điểm A(1, 2, 3) và đường thẳng...
Giải bài 23 trang 116 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 23 (trang 116 sgk Hình Học 12 nâng cao):...
Giải bài 24 trang 116 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 24 (trang 116 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho mặt phẳng (α): x+3y+z+1=0 và đường thẳng...
Giải bài 25 trang 116 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 25 (trang 116 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho đường thẳng...
Giải bài 26 trang 117 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 26 (trang 117 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hai điểm A(2, 3, -1) và B(1, 2, 4) và ba phương trình sau:...
Giải bài 27 trang 117 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 27 (trang 117 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho ba điểm A(1, 3, 2); B(1, 2, 1), C(1, 1, 3). Viết phương ...
Giải bài 28 trang 118 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 28 (trang 118 sgk Hình Học 12 nâng cao): Gọi d là đường thẳng qua gốc tọa độ O, vuông góc với trục Ox và vuông góc với thẳng A:...
Giải bài 29 trang 118 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 29 (trang 118 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho đường thẳng...
Giải bài 3 trang 108 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 3 (trang 108 sgk Hình Học 12 nâng cao): Bằng phương pháp tọa độ, làm thế nào để chứng minh:...
Giải bài 3 trang 109 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 3 (trang 109 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho đường thẳng d và mp(P) có phương trình:...
Giải bài 3 trang 112 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 3 (trang 112 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho tam giác ABC có A = (1; 0; 1); B = (0; 2; 3); C = (2; 1; 0). Độ dài đường cao tam giác kẻ từ C là:...
Giải bài 30 trang 118 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 30 (trang 118 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho điểm A(1, 1, 1) và đường thẳng...
Giải bài 31 trang 119 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 31 (trang 119 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho tứ diện ABCD có A(1; 0; 0), B(1; 1;0); C(0; 1; 0) và D(0; 0; 2). Tính khoảng cách giữa ...
Giải bài 32 trang 119 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 32 (trang 119 sgk Hình Học 12 nâng cao): u→ |=2;|v→ |=1,(u→+v→ )=π/3. Góc giữa v→ và u→-v→ bằng:...
Giải bài 33 trang 119 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 33 (trang 119 sgk Hình Học 12 nâng cao): |u→|=2;|v→ |=5,(u→,v→ )=π/6. Độ dài vectơ [u→,v→] bằng:...
Giải bài 34 trang 119 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 34 (trang 119 sgk Hình Học 12 nâng cao): Mặt phẳng 2x-3y+z-1=0 cắt trục tọa độ tại các điểm:...
Giải bài 35 trang 120 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 35 (trang 120 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho đường thẳng: d:...
Giải bài 36 trang 120 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 36 (trang 120 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hình lập Phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh bằng 1. Gọi M, ...
Giải bài 37 trang 121 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 37 (trang 121 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho đường thẳng d:...
Giải bài 38 trang 121 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 38 (trang 121 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho mặt phẳng (P): x-2y-3z+14=0 và điểm M(1; -1; 1). ...
Giải bài 39 trang 121 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 39 (trang 121 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho điểm A(0; -1; 3) và đường thẳng d:...
Giải bài 4 trang 108 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 4 (trang 108 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong mỗi trường hợp sau, hãy nêu cách viết phương ...
Giải bài 4 trang 110 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 4 (trang 110 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho điểm A(2, 3, 1) và hai đường thẳng:...
Giải bài 4 trang 112 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 4 (trang 112 sgk Hình Học 12 nâng cao): Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là (1, 1, 1), (2, 3, 4), (6, 5, 2). Diện tích của hình bình hành đó là:...
Giải bài 40 trang 121 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 40 (trang 121 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho điểm M(-1; 2; -3). Gọi M1,M2,M3 lần lượt là điểm đối ...
Giải bài 41 trang 122 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 41 (trang 122 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho mặt cầu (S): (x-1)2+(y+3)2+(z-2)2=49...
Giải bài 42 trang 122 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 42 (trang 122 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho mặt cầu (S): x2+y2+z2-2x-4y-6z=0. Trong ba điểm (0; 0; 0), (1; 2; 3); (2; -1; -1) có bao nhiêu nằm trong mặt cầu (S)?...
Giải bài 5 trang 108 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 5 (trang 108 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong những trường hợp sau, làm thế nào để viết ...
Giải bài 5 trang 110 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 5 (trang 110 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hai đương thẳng:...
Giải bài 5 trang 112 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 5 (trang 112 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho A(1; 0; 0); B(0; 1; 0); C(0; 0; 1) và D(-2; 1; -1). Thể tích của tứ diện ABCD là:...
Giải bài 6 trang 108 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 6 (trang 108 sgk Hình Học 12 nâng cao): Bằng Phương pháp tọa đố, làm thế nào để xác định được vị trí tương đối....
Giải bài 6 trang 110 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 6 (trang 110 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hai đường thẳng:...
Giải bài 6 trang 112 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 6 (trang 112 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho A(-1; -2; 4); B(-4; -2; 0), C(3; -2; 1) và D(1; 1; 1). Độ dài dường cao của tứ diện ABCD kẻ từ đỉnh D là:...
Giải bài 7 trang 109 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 7 (trang 109 sgk Hình Học 12 nâng cao): Bằng phương pháp tọa độ, làm thế nào để tính khoảng cách:...
Giải bài 7 trang 111 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 7 (trang 111 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hai đường thẳng:...
Giải bài 7 trang 112 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 7 (trang 112 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho bốn điểm A(1; 1; 1); B(1; 2; 1); C(1; 1; 2) ...
Giải bài 8 trang 109 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 8 (trang 109 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong các trường hợp sau, làm thế nào để xác định được tọa độ của điểm:...
Giải bài 8 trang 111 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 8 (trang 111 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt có phương trình:...
Giải bài 8 trang 113 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 8 (trang 113 sgk Hình Học 12 nâng cao): Bán kính mặt cầu tâm I(3; 3; -4) tiếp xúc với trục Oy bằng: A. 5   B. 4   C. √5   D. 5/2...
Giải bài 9 trang 111 SGK Hình Học 12 nâng cao Ôn tập chương 3 Bài 9 (trang 111 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho mặt cầu (S) có phương trình: x2+y2+z2-2x-4y-6z=0...
Giải bài 9 trang 113 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 9 (trang 113 sgk Hình Học 12 nâng cao): Mặt cầu tâm I(2; 1; -1) tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ (Oyz) có phương trình là:...