Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao Bài 3: Phương trình đường thẳng

Giải Bài Tập Hình Học 12  Nâng Cao Bài 3: Phương trình đường thẳng

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hình Học 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 102->104 sgk Hình Học 12 nâng cao)

 

Giải bài 24 trang 102 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phương trình đường thẳng Bài 24 (trang 102 sgk Hình Học 12 nâng cao): Viết các phương trình (tham số và chính tắc)...
Giải bài 25 trang 102 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phương trình đường thẳng Bài 25 (trang 102 sgk Hình Học 12 nâng cao): Viết phương trình tham số, chính tắc (nếu có...
Giải bài 26 trang 102 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phương trình đường thẳng Bài 26 (trang 102 sgk Hình Học 12 nâng cao): Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d):...
Giải bài 27 trang 103 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phương trình đường thẳng Bài 27 (trang 103 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho đường thẳng...
Giải bài 28 trang 103 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phương trình đường thẳng Bài 28 (trang 103 sgk Hình Học 12 nâng cao): Xác định vị trí tương đối giữa các cặp đường thẳng d và ...
Giải bài 29 trang 103 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phương trình đường thẳng Bài 29 (trang 103 sgk Hình Học 12 nâng cao): Viết phương trình đường thẳng đi qua A(1, -1, 1) ...
Giải bài 30 trang 103 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phương trình đường thẳng Bài 30 (trang 103 sgk Hình Học 12 nâng cao): Viết phương trình đường thẳng song song với d1, ...
Giải bài 31 trang 103 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phương trình đường thẳng Bài 31 (trang 103 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hai đường thẳng:......
Giải bài 32 trang 104 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phương trình đường thẳng Bài 32 (trang 104 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (α) có phương trình:...
Giải bài 33 trang 104 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phương trình đường thẳng Bài 33 (trang 104 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho đường thẳng Δ và mp(P) có phương trình:...
Giải bài 34 trang 104 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phương trình đường thẳng Bài 34 (trang 104 sgk Hình Học 12 nâng cao): a) Tính khoảng cách từ điểm M(2, 3, 1...
Giải bài 35 trang 104 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phương trình đường thẳng Bài 35 (trang 104 sgk Hình Học 12 nâng cao): Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng sau:...