Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Giải Bài Tập Hình Học 12  Nâng Cao Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hình Học 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 89-90 sgk Hình Học 12 nâng cao)

Giải bài 15 trang 89 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phương trình mặt phẳng Bài 15 (trang 89 sgk Hình Học 12 nâng cao): Viết phương trình mặt phẳng trong mỗi trường hợp sau:...
Giải bài 16 trang 89 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phương trình mặt phẳng Bài 16 (trang 89 sgk Hình Học 12 nâng cao): Xét các vị trị tương đối của mỗi cặp...
Giải bài 17 trang 89 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phương trình mặt phẳng Bài 17 (trang 89 sgk Hình Học 12 nâng cao): Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp sau đây song song...
Giải bài 18 trang 90 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phương trình mặt phẳng Bài 18 (trang 90 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hai mặt phẳng có phương trình lần lượt là:...
Giải bài 19 trang 90 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phương trình mặt phẳng Bài 19 (trang 90 sgk Hình Học 12 nâng cao): Tìm tập hợp các điểm cách đều 2 mặt phẳng (α) và (α')...
Giải bài 20 trang 90 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phương trình mặt phẳng Bài 20 (trang 90 sgk Hình Học 12 nâng cao): Tìm khoảng cách giửa hai mặt phẳng:...
Giải bài 21 trang 90 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phương trình mặt phẳng Bài 21 (trang 90 sgk Hình Học 12 nâng cao): Tìm điểm M trên trục Oz trong mỗi trường hợp sau:...
Giải bài 22 trang 90 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phương trình mặt phẳng Bài 22 (trang 90 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho tứ diện OABC có tam giác OAB, OBC, OCA ...
Giải bài 23 trang 90 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phương trình mặt phẳng Bài 23 (trang 90 sgk Hình Học 12 nâng cao): Viết phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng ...