Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

Giải Bài Tập Hình Học 12  Nâng Cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hình Học 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 80->82 sgk Hình Học 12 nâng cao)

Giải bài 1 trang 80 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 1 (trang 80 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong hệ tọa độ (0, i→,j→,k→) cho các vectơ...
Giải bài 10 trang 81 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 10 (trang 81 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho ba điểm A(1, 0, 0), B(0, 0, 1), C(2, 1, 1...
Giải bài 11 trang 81 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 11 (trang 81 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho bốn điểm A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1) và D(-2, 1, -2)....
Giải bài 12 trang 82 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 12 (trang 82 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA = h,...
Giải bài 13 trang 82 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 13 (trang 82 sgk Hình Học 12 nâng cao): Tìm tọa độ tâm và bán kính mặt cầu sau đây:...
Giải bài 14 trang 82 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 14 (trang 82 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong mỗi trường hợp sau, viết...
Giải bài 2 trang 80 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 2 (trang 80 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong hệ tọa độ (0,i→,j→,k→) cho véctơ tùy ý khác 0→...
Giải bài 3 trang 81 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 3 (trang 81 sgk Hình Học 12 nâng cao): Tìm góc giữa hai vectơ u→ và v→ trong mỗi trường hợp...
Giải bài 4 trang 81 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 4 (trang 81 sgk Hình Học 12 nâng cao): Biết |u→|=2;|v→ |=5, góc giữa u→ và v→ bằng 2π/3....
Giải bài 5 trang 81 SGK Hình Học 12 nâng cao  Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 5 (trang 81 sgk Hình Học 12 nâng cao): Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm M (a, b, c)....
Giải bài 6 trang 81 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 6 (trang 81 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hai điểm A(x1,y1,z1) và B(x2,y2,z2). ...
Giải bài 7 trang 81 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 7 (trang 81 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hình bình hành ABCD, biết A(-3, -2, 0)...
Giải bài 8 trang 81 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 8 (trang 81 sgk Hình Học 12 nâng cao): a) Tìm tọa độ điểm M thuộc Ox sao cho M cách đều hai điểm A(1...
Giải bài 9 trang 81 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian Bài 9 (trang 81 sgk Hình Học 12 nâng cao): Xét sự đồng phẳng của ba vectơ u→,v→...