Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện

Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hình Học 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hình Học 12 nâng cao.

Bài tập (trang 15 SGK Hình Học 12 nâng cao)

Giải bài 10 trang 15 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện Bài 10 (trang 15 sgk Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng:...
Giải bài 6 trang 15 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện Bài 6 (trang 15 sgk Hình Học 12 nâng cao): Gọi Đ là phép đối xứng qua mp (P) và a l...
Giải bài 7 trang 15 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện Bài 7 (trang 15 sgk Hình Học 12 nâng cao): Tìm các mặt phẳng đối xứng của các hình sau đây:...
Giải bài 8 trang 15 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện Bài 8 (trang 15 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho hình hộp lập phương ABCD.A’B’C’D’. Chứng minh rằng:...
Giải bài 9 trang 15 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện Bài 9 (trang 15 sgk Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng các phép tịnh tiến,...