Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Giải Bài Tập Toán 12 Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 12 SGK Toán 12 Hình học Bài 1 (trang 12 SGK Hình học 12): Chứng minh rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó phải là một số chẵn. Cho ví dụ:...
Giải bài 2 trang 12 SGK Toán 12 Hình học Bài 2 (trang 12 SGK Hình học 12): Chứng minh rằng một đa diện mà mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của một số lẻ mặt thì tổng số các đỉnh của nó phải là một số chẵn....
Giải bài 3 trang 12 SGK Toán 12 Hình học. Giải bài 3 trang 12 SGK Toán 12 Hình học Bài 3 (trang 12 SGK Hình học 12): Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện. Lời giải:...
Giải bài 4 trang 12 SGK Toán 12 Hình học. Giải bài 4 trang 12 Bài 4 (trang 12 SGK Hình học 12): Chia khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau. Lời giải: ...
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 4 Toán 12 Hình học Trả lời câu hỏi Toán 12 Hình học Bài 1 trang 4: Nhắc lại định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp. Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 Toán 12 Hình học Trả lời câu hỏi Toán 12 Hình học Bài 1 trang 6: Kể tên các mặt của hình lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’ và hình chóp S.ABCDE (h.1.4 )....
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 8 Toán 12 Hình học Trả lời câu hỏi Toán 12 Hình học Bài 1 trang 8: Giải thích tại sao hình 1.8c không phải là một khối đa diện?...