Luyện tập (trang 8-9)

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Luyện tập (trang 8-9)

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 8-9 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 10 trang 9 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 8-9) Bài 10 (trang 9 sgk Giải Tích 12 nâng cao):Số dân của một thị trấn t năm kể từ năm 1970 ước tính bởi công thức...
Giải bài 6 trang 8 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 8-9) Bài 6 (trang 8 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Xét chiều biến thiên của hàm số sau:...
Giải bài 7 trang 8 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 8-9) Bài 7 (trang 8 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Chứng minh rằng hàm số f(x) = cos⁡2x - 2x + 3 nghịch biến trên R....
Giải bài 8 trang 8 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 8-9) Bài 8 (trang 8 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Chứng minh bất đẳng thức sau:...
Giải bài 9 trang 9 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 8-9) Bài 9 (trang 9 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Chứng minh rằng: sin⁡x+tan⁡x>2x với mọi x ∈(0;π/2)...