Luyện tập (trang 57-58)

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Luyện tập (trang 57-58)

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 57-58 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 62 trang 57 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 57-58) Bài 62 (trang 57 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:...
Giải bài 63 trang 57 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 57-58) Bài 63 (trang 57 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) hàm số...
Giải bài 64 trang 57 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 57-58) Bài 64 (trang 57 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Cho hàm số...
Giải bài 65 trang 58 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 57-58) Bài 65 (trang 58 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát tự biến thiên và vẽ đồ thì hàm số:...
Giải bài 66 trang 58 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 57-58) Bài 66 (trang 58 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm các hệ số a, b parabol y=2x2+ax+b tiếp xúc với hypebol y=1/x ...
Giải bài 67 trong 58 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 57-58) Bài 67 (trang 58 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Một tạp chí với giá 20 nghìn đồng muột cuốn. chi phí cho xuất bản x cuốn tạp chị ...