Luyện tập (trang 50)

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Luyện tập (trang 50)

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 50 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 53 trang 50 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 50) Bài 53 (trang 50 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số...
Giải bài 54 trang 50 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 50) Bài 54 (trang 50 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị H của hàm số...
Giải bài 55 trang 50 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 50) Bài 55 (trang 50 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số...
Giải bài 56 trang 50 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 50) Bài 56 (trang 50 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số...