Luyện tập (trang 44-45)

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Luyện tập (trang 44-45)

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 44-45 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 45 trang 44 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 44-45) Bài 45 (trang 44 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sau: y=x3-3x2+1...
Giải bài 46 trang 44 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 44-45) Bài 46 (trang 44 sgk Giải Tích 12 12 nâng cao): Cho hàm số y=(x+1)(x2+2mx+m+2)...
Giải bài 47 trang 45 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 44-45) Bài 47 (trang 45 sgk Giải Tích 12 12 nâng cao): Cho hàm số y=x4-(m+1) x2+m...
Giải bài 48 trang 45 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 44-45) Bài 48 (trang 45 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Cho hàm số y=x4-2mx2+2m a) Tìm các giá trị của m sao cho hàm số có 3 cực trị....