Luyện tập (trang 36)

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Luyện tập (trang 36)

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 36 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 37 trang 36 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 36) Bài 37 (trang 36 sgk Giải Tích 12 nâng cao):Tìm các tiệm cận của mỗi đồ thị hàm số sau:...
Giải bài 38 trang 36 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 36) Bài 38 (trang 36 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị (C) của hàm số :...
Giải bài 39 trang 36 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 36) Bài 39 (trang 36 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Cùng các câu hỏi như bài tập 38 với đồ thì của hàm số ...