Luyện tập (trang 23-24)

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Luyện tập (trang 23-24)

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 23-24 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 21 trang 23 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 23-24) Bài 21 (trang 23 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm cực trị của các hàm số sau:.....
Giải bài 22 trang 23 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 23-24) Bài 22 (trang 23 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm các giá trị để :  đạt giá trị cực đại và cực tiểu....
Giải bài 23 trang 23 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 23-24) Bài 23 (trang 23 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức G(x) = 0,025x2 (30-x)....
Giải bài 24 trang 23 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 23-24) Bài 24 (trang 23 sgk Giải Tích 12 nâng cao):Cho parabol (P) y = x2 và điểm A(-3; 0)....
Giải bài 25 trang 23 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 23-24) Bài 25 (trang 23 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt qua một khoảng cách là 300 km. ...
Giải bài 26 trang 23 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 23-24) Bài 26 (trang 23 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Sau khi phát hiện một bệnh dịch các chuyên gia y tế...
Giải bài 27 trang 24 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 23-24) Bài 27 (trang 24 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số sau:...
Giải bài 28 trang 24 SGK Giải Tích 12 nâng cao Luyện tập (trang 23-24) Bài 28 (trang 24 sgk Giải Tích 12 nâng cao):Trong các hình chữ nhật có chu vi là 40 cm, hãy xác định các hình chữ nhật có diện ...