Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Giải bài tập Toán 10 nâng cao Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Để học tốt Toán 10 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Đại số 10 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Đại số 10 nâng cao.

Giải bài 50 trang 31 SGK Đại Số 10 nâng cao Bài 50 (trang 31 sgk Đại Số 10 nâng cao): Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho sau đây. Cho mệnh đề "∀x ∈ R, x2 > 0". ...
Giải bài 51 trang 31 SGK Đại Số 10 nâng cao Bài 51 (trang 31 sgk Đại Số 10 nâng cao): Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu các định lí sau: a) Nếu tứ giác MNPQ là một hình vuông...
Giải bài 52 trang 32 SGK Đại Số 10 nâng cao Bài 52 (trang 32 sgk Đại Số 10 nâng cao): Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu các định lí sau:a) Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có...
Giải bài 53 trang 32 SGK Đại Số 10 nâng cao Bài 53 (trang 32 sgk Đại Số 10 nâng cao): Hãy phát biểu định lí đảo (nếu có) của các định lí sau đây rồi sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần và đủ” hoặc ...
Giải bài 54 trang 32 SGK Đại Số 10 nâng cao Bài 54 (trang 32 sgk Đại Số 10 nâng cao): Chứng minh các định lí sau đây bằng phương pháp phản chứng: a) Nếu a + b < 2 thì một trong hai số a và b phải nhỏ hơn 1;...
Giải bài 55 trang 32 SGK Đại Số 10 nâng cao Bài 55 (trang 32 sgk Đại Số 10 nâng cao): Gọi E là tập hợp các học sinh ở một trường trung học phổ thông. Xét các tập con của E: tập hợp các học sinh lớp 10,...
Giải bài 56 trang 32 SGK Đại Số 10 nâng cao Bài 56 (trang 32 sgk Đại Số 10 nâng cao): a)Ta biết rằng : | x – 3| là khoảng cách từ điểm x đến điểm 3 trên trục số...
Giải bài 57 trang 33 SGK Đại Số 10 nâng cao Bài 57 (trang 33 sgk Đại Số 10 nâng cao): Điền tiếp vào chỗ còn trống (...) trong bảng dưới đây :2 ≤ x ≤ 5 x ∈ [2; 5]...
Giải bài 58 trang 33 SGK Đại Số 10 nâng cao Bài 58 (trang 33 sgk Đại Số 10 nâng cao): Cho biết giá trị đúng của π với 10 chữ số thập phân là π = 3,1415926535...
Giải bài 59 trang 33 SGK Đại Số 10 nâng cao Bài 59 (trang 33 sgk Đại Số 10 nâng cao): Một hình lập phương có thể tích là V = 180,57cm3 ± 0,05 cm3.Xác định các chữ số chắc....
Giải bài 60 trang 33 SGK Đại Số 10 nâng cao Bài 60 (trang 33 sgk Đại Số 10 nâng cao): Cho hai nửa khoảng A = (-∞; m] và B = [5; +∞). Tùy theo giá trị của m hãy tìm A ∩ B....
Giải bài 61 trang 33 SGK Đại Số 10 nâng cao Bài 61 (trang 33 sgk Đại Số 10 nâng cao): Cho hai khoảng A = (m; m + 1) và B(3; 5). Tìm m để A ∪ B là một khoảng. Hãy xác định khoảng đó....
Giải bài 62 trang 33 SGK Đại Số 10 nâng cao Bài 62 (trang 33 sgk Đại Số 10 nâng cao): Hãy viết các kí hiệu khoa học của các số sau: a) Người ta coi trên đầu mỗi người có 150.000 sợi tóc. ...