Bài tập trắc nghiệm khách quan-1

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 64-65-66 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

 

Giải bài 100 trang 67 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 100 (trang 67 sgk Giải Tích 12 nâng cao):Các đồ thị của hai hàm số y=3-1x và y=4x2 tiếp xúc với nhau tại M có hoành độ là:...
Giải bài 80 trang 64 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 80 (trang 64 sgk Giải Tích 12 nâng cao):...
Giải bài 81 trang 64 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 81 (trang 64 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Hàm số f(x)=6x5-15x4+10x3-22...
Giải bài 82 trang 64 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 82 (trang 64 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Hàm số y=sin⁡x-x...
Giải bài 83 trang 64 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 83 (trang 64 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Hàm số f(x)=x3-3x2-9x+11...
Giải bài 84 trang 65 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 84 (trang 65 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Hàm số y=x4-4x3-5...
Giải bài 85 trang 65 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 85 (trang 65 sgk Giải Tích 12 nâng cao):Số điểm cực trị của hàm số y=x4-2x2-3 là:...
Giải bài 86 trang 65 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 86 (trang 65 sgk Giải Tích 12 nâng cao): . Số điểm cực trị của hàm số :...
Giải bài 87 trang 65 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 87 (trang 65 sgk Giải Tích 12 nâng cao):Hàm số f có đạo hàm f’(x) = x2 (x+1)2(2x-1). Số điểm cực trị của hàm ...
Giải bài 88 trang 65 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 88 (trang 65 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Hàm số y=x-sin⁡2 π+3...
Giải bài 89 trang 65 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 89 (trang 65 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giá trị lớn nhất của hàm số :...
Giải bài 90 trang 65 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 90 (trang 65 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=3sinx-4cosx là:...
Giải bài 91 trang 65 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 91 (trang 65 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giá trị lớn nhất của hàm số f(x)=2x3 3x2-12x+2 trên đoạn [-1; 2] là:...
Giải bài 92 trang 66 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 92 (trang 66 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giá tị lớn nhất của hàm số :...
Giải bài 93 trang 66 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 93 (trang 66 sgk Giải Tích 12 nâng cao):...
Giải bài 94 trang 66 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 94 (trang 66 sgk Giải Tích 12 nâng cao):...
Giải bài 95 trang 66 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 95 (trang 66 sgk Giải Tích 12 nâng cao):...
Giải bài 96 trang 66 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 96 (trang 66 sgk Giải Tích 12 nâng cao):...
Giải bài 97 trang 67 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 97 (trang 67 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Xét Phương trình: x3+3x2=m...
Giải bài 98 trang 67 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 98 (trang 67 sgk Giải Tích 12 nâng cao):...
Giải bài 99 trang 67 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm khách quan-1 Bài 99 (trang 67 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Số giao điểm của hai đường cong y=x3-x2-2x+3 và y=x2-x+1 là:...