Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit

Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 129-130 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 80 trang 129 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit Bài 80 (trang 129 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giải các bất phương trình...
Giải bài 81 trang 129 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit Bài 81 (trang 129 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giải các bất phương trình sau...
Giải bài 82 trang 130 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit Bài 82 (trang 130 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giải các bất phương trình...
Giải bài 83 trang 139 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit Bài 83 (trang 130 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giải các bất phương trình:...