Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 55-56 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 57 trang 55 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị Bài 57 (trang 55 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát sự biến thiên và đồ thị (C) hàm số: f(x)=2x3+3x2+1...
Giải bài 58 trang 56 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị Bài 58 (trang 56 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số...
Giải bài 59 trang 56 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị Bài 59 (trang 56 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Chứng minh rằng các đồ thị của 3 hàm số: f(x) = -x2+3x+6;g(x)=x3-...
Giải bài 60 trang 56 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị Bài 60 (trang 56 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Chứng minh rằng các đồ thị của hai hàm số...
Giải bài 61 trang 56 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị Bài 61 (trang 56 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Một viên đạn được bắn ra với vận tốc ban đầu v0 > 0 từ một nòng ...