Bài 8: Hệ phương trình mũ và lôgarit

 Bài 8: Hệ phương trình mũ và lôgarit

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 127 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 72 trang 127 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 8: Hệ phương trình mũ và lôgarit Bài 72 (trang 127 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giải các hệ phương trình:...
Giải bài 73 trang 127 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 8: Hệ phương trình mũ và lôgarit Bài 73 (trang 127 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Giải các hệ phương trình...