Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 49-50 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 49 trang 49 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ Bài 49 (trang 49 sgk Giải Tích 12 nâng cao):...
Giải bài 50 trang 49 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ Bài 50 (trang 49 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số sau:...
Giải bài 51 trang 49 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ Bài 51 (trang 49 sgk Giải Tích 12 nâng cao): a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số...
Giải bài 52 trang 50 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ Bài 52 (trang 50 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số sau...