Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 43-44 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 40 trang 43 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức Bài 40 (trang 43 sgk Giải Tích 12 12 nâng cao):...
Giải bài 41 trang 44 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức Bài 41 (trang 44 sgk Giải Tích 12 12 nâng cao): a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số y=-x3+3x2-1...
Giải bài 42 trang 44 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức Bài 42 (trang 44 sgk Giải Tích 12 12 nâng cao): Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số sau:...
Giải bài 43 trang 44 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức Bài 43 (trang 44 sgk Giải Tích 12 12 nâng cao): a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sau: y=-x4+2x2-2...
Giải bài 44 trang 44 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức Bài 44 (trang 44 sgk Giải Tích 12 12 nâng cao): Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sau:...