Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 111-112-113 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 47 trang 111 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit Bài 47 (trang 111 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Khoảng 200 năm trước, hai nhà khoa học Pháp là Clô-zi-ut và Cla-pay. ...
Giải bài 48 trang 112 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit Bài 48 (trang 112 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm các giới hạn sau...
Giải bài 49 trang 112 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit Bài 49 (trang 112 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tính đạo hàm các hàm số sau:...
Giải bài 50 trang 112 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit Bài 50 (trang 112 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên R....
Giải bài 51 trang 112 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit Bài 51 (trang 112 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Vẽ đồ thị các hàm số sau:...
Giải bài 53 trang 113 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit Bài 53 (trang 113 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm các giới hạn sau:...
Giải bài 54 trang 113 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit Bài 54 (trang 113 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tính đạo hàm của các hàm số sau:...
Giải bài 55 trang 113 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit Bài 55 (trang 113 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến, hàm...
Giải bài 56 trang 113 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit Bài 56 (trang 113 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Vẽ đồ thị hàm số sau: a) y=log√2x     b) y=log2/3⁡x...