Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 34-35 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 34 trang 35 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số Bài 34 (trang 35 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:...
Giải bài 35 trang 35 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số Bài 35 (trang 35 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:...
Giải bài 36 trang 36 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số Bài 36 (trang 36 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau....