Bài 4: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Bài 4: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 27-28 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 29 trang 27 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 4: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ Bài 29 (trang 27 sgk Giải Tích 12 nâng cao): . Xác định đỉnh I của mỗi parabol (P) sau....
Giải bài 30 trang 27 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 4: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ Bài 30 (trang 27 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Cho hàm số y=f(x)=x3-3x2+1...
Giải bài 31 trang 27 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 4: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ Bài 31 (trang 27 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Cho đường cong (C) có phương trình:...
Giải bài 32 trang 28 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 4: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ Bài 32 (trang 28 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Xác định tâm đối xứng của đồ thị mỗi hàm số sau đây:...
Giải bài 33 trang 28 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 4: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ Bài 33 (trang 28 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Cho đường cong (C) có Phương trình :...