Bài 3: Lôgarit

Giải Bài Tập Toán 12 Bài 3: Lôgarit

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 12 Giải tích. SGK Toán 12 Giải tích. Giải bài 1 trang 68. Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không sử dụng máy tính, hãy tính: Lời giải:...
Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 12 Giải tích Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính Lời giải SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 2 trang 68...
Giải bài 3 trang 68 SGK Toán 12 Giải tích Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12): Rút gọn biểu thức: Lời giải: SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 3 trang 68...
Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 12 Giải tích Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh các cặp số sau: Lời giải: SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 4 trang 68...
Giải bài 5 trang 68 SGK Toán 12 Giải tích Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) Cho a = log303; b = log305 Hãy tính log301350 theo a, b. b) Cho c = log153. Hãy tính log2515 theo c. SGK Toán 12 Giải tích Giải bài 5 trang 68...
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 61 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 61: Tìm x để: a) 2x = 8; b) 2x = 1/4; c) 3x = 81; d) 5x = 1/125. Lời giải: a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3. b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2. c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4. d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3....
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 62 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 62: a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27. b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 hay không ? Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 62: Hãy chứng minh các tính chất trên loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0 loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1...
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 63 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 63:  Lời giải: Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 63: Cho b1 = 23, b2 = 25. Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 và so sánh các kết quả....
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 64 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 64: Tính log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8 . Lời giải: log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8 = log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8 = log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12....
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 65 Toán 12 Giải tích Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 65: Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính loga⁡b, logca, logcb. Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được. Lời giải:...