Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực

Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

  •  
Giải bài 12 trang 81 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực Bài 12 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Xét mệnh đề: “với các số thực a, b, x nếu 0 < a < b thì ax < bx...
Giải bài 13 trang 81 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực Bài 13 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Xét mệnh đề: “Với các số thực a, x, y nếu x < y thì ax < ay. Với điều kiện nào sau đây của a thì mệnh đề đó đúng?...
Giải bài 14 trang 81 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực Bài 14 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Cho các số thực a,x, y với x < y. Tìm điều kiện của a để ax > ay....
Giải bài 15 trang 81 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực Bài 15 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tính các biểu thức:...
Giải bài 16 trang 81 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực Bài 16 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Đơn giản biểu thức:...
Giải bài 17 trang 81 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực Bài 17 (trang 81 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức...