Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số

Giải Bài Tập Đại Số 12 Nâng Cao Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 7-8 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

 

Giải bài 1 trang 7 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số Bài 1 (trang 7 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:...
Giải bài 2 trang 7 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số Bài 2 (trang 7 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Chứng minh rằng:...
Giải bài 3 trang 8 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số Bài 3 (trang 8 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Chứng minh rằng các hàm số sau đồng biến trên R....
Giải bài 4 trang 8 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số Bài 4 (trang 8 sgk Giải Tích 12 nâng cao):Với giá trị nào của a, hàm số y = ax - x3 nghịch biến trên R?...
Giải bài 5 trang 8 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số Bài 5 (trang 8 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Tìm các giá trị của tham số a để hàm số f(x) = 1/3 x3+ax2+4x+3 đồng biến trên R....