Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 75-76 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Giải bài 1 trang 75 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 1 (trang 75 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng khẳng định nào sai? a) Với số thực a và số nguyên m, n, ta có:...
Giải bài 2 trang 75 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ Bài 2 (trang 75 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Xét khẳng định: “Với số thực a và hai số hữu tỉ r, s, t...
Giải bài 3 trang 76 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ Bài 3 (trang 76 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Viết các dạng số sau dưới dạng số nguyên hay phân số tối giải:...
Giải bài 4 trang 76 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ Bài 4 (trang 76 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Thực hiện phép tính:...
Giải bài 5 trang 76 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ Bài 5 (trang 76 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Đơn giản biểu thức...
Giải bài 6 trang 76 SGK Giải Tích 12 Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ Bài 6 (trang 76 sgk Giải Tích 12 nâng cao): So sánh các số: a) √2 và ∛3 b) √3+∛30 và ∛63 c) ∛7+√15 và √10+∛28...
Giải bài 7 trang 76 SGK Giải Tích 12 nâng cao Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ Bài 7 (trang 76 sgk Giải Tích 12 nâng cao): Chứng minh...