Bài 9: Sóng dừng

Bài 9: Sóng dừng

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 49 SGK Vật lý  Bài 1 (trang 49 SGK Vật Lý 12):  Sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì? Lời giải: Khi phản xạ trên xạ ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ cố định....
Giải bài 10 trang 49 SGK Vật lý 12 Bài 10 (trang 49 SGK Vật Lý 12):  Trên một sợi dây dài 1,2m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên đây có tất cả bốn nút. Biết tốc độ truyền sóng...
Giải bài 2 trang 49 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 49 SGK Vật Lý 12):  Sự phản xạ của sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì? Lời giải: xạ cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ tự do....
Giải bài 3 trang 49 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 49 SGK Vật Lý 12):  Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì? Lời giải: Sóng dừng được tạo thành là do sự giao thoa giữa ...
Giải bài 4 trang 49 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 49 SGK Vật Lý 12): Nút, bụng của sóng dừng là gì? Lời giải: - Nút dao động là điểm tại đó, dao động tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ triệt tiêu nhau,...
Giải bài 5 trang 49 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 49 SGK Vật Lý 12):  Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định? Lời giải: Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây...
Giải bài 6 trang 49 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 49 SGK Vật Lý 12):  Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do? Lời giải:...
Giải bài 7 trang 49 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 49 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ: A. luôn ngược pha với sóng tới B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định...
Giải bài 8 trang 49 SGK Vật lý 12 Bài 8 (trang 49 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng: bước sóng ai bước sóng...
Giải bài 9 trang 49 SGK Vật lý 12 Bài 9 (trang 49 SGK Vật Lý 12):  Một dây đàn dài 0,6m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây). a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây....
Lý thuyết: Sóng dừng I) Sự phản xạ của sóng. - Khi sóng gặp vật cản sóng sẽ phản xạ trở lại.  +) Nếu vật cản cố định sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ...
Trả lời câu hỏi trang 46 SGK Vật lý 12 C1 trang 46 SGK:  Vật cản ở đây là gì? Trả lời: Vật cản ở đây là đầu dây gắn vào tường, là một vật cản cố định. C2 trang 47 SGK: Vật cản ở đây là gì?...