Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.Bài 33

Giải bài 1 trang 169 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 169 SGK Vật Lý 12):  Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ – đơ – pho ở điểm nào? Lời giải: Mẫu nguyên tử của Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-đơ-pho ...
Giải bài 2 trang 169 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 169 SGK Vật Lý 12): Trình bày tiên đề Bo về các trạng thái dừng. Lời giải: Tiên đề Bo: Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác ...
Giải bài 3 trang 169 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 169 SGK Vật Lý 12):  Trình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử? Lời giải: - Tiên đề về các trạng thái dừng:...
Giải bài 4 trang 169 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 169 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Trạng thái dừng là A. trạng thái electron không chuyển động quanh hạt nhân....
Giải bài 5 trang 169 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 169 SGK Vật Lý 12):  Xét ba mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử hidro (H.33.2). Một photon có năng lượng bằng EM – EK bày đến gặp nguyên tử này....
Giải bài 6 trang 169 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 169 SGK Vật Lý 12):  Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có ba mức năng lượng EK, EL và EM như hình 33.2....
Giải bài 7 trang 169 SGK vật lý 12 Bài 7 (trang 169 SGK Vật Lý 12):  Ion crom trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ có bước sóng 0,694 μm. Tính hiệu giữa hai mức năng lượng ...
Lý thuyết: Mẫu nguyên tử Bo I) Mẫu nguyên tử Bo.      Năm 1913 nhà vật lý Bo đã bổ sung vào mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho hai giả thuyết ( các tiên đề của Bo)...
Trả lời câu hỏi trang 166 - 168 SGK Vật lý 12 C1 trang 166 SGK:  Trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ – đơ – pho. Trả lời: Rơ-đơ- pho cho rằng nguyên tử gồm có hạt nhân...