Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 132 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 132 SGK Vật Lý 12):  Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y – âng là gì? Lời giải: Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm...
Giải bài 10 trang 133 SGK Vật lý 12 Bài 10 (trang 133 SGK Vật Lý 12):  Trong một thí nghiệm Y- âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là a = 1,56mm, khoảng cách từ F1, F2 đến màn quan sát là D = 1,24m....
Giải bài 2 trang 132 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 132 SGK Vật Lý 12):  Viết công thức xác định vị trí các vân sáng? Lời giải: Công thức xác định vị trí các vân sáng:...
Giải bài 3 trang 132 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 132 SGK Vật Lý 12):  Viết công thức tính khoảng vân. Lời giải: Công thức tính khoảng vân: Lời giải: Công thức tính khoảng vân:...
Giải bài 4 trang 132 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 132 SGK Vật Lý 12):  Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào? Lời giải: Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng...
Giải bài 5 trang 132 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 132 SGK Vật Lý 12):  Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc. Lời giải: Những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc....
Giải bài 6 trang 132 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 132 SGK Vật Lý 12):  Chỉ ra công thức đúng để tính khoảng vân. Lời giải: Chọn đáp án A. Chọn đáp án A....
Giải bài 7 trang 133 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 133 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng λ bằng: A. 0,589 mm B. 0.589nm C. 0,589μm...
ài 8 (trang 133 SGK Vật Lý 12):  Trong một thí nghiệm Y – âng với a= 2mm, D = 1,2 m, người ta đo được i = 0,36 mm. Tính bước sóng λ và tần số f của bức xạ. Lời giải: Bước sóng:...
Giải bài 9 trang 133 SGK vật lý 12 Bài 9 (trang 133 SGK Vật Lý 12):  Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 600mm chiếu sáng hai khe F1, F2  song song với F và cách nhau 1,2mm...
Lý thuyết: Giao thoa ánh sáng I) Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng - Thí nghiệm: dùng một nguồn sáng S đặt trước một lỗ tròn nhỏ O khoét trên một hộp kín. Quan sát cùng sáng ở thành đối diện....
Trả lời câu hỏi trang 129 - 130 SGK Vật lý 12 C1 trang 129 SGK:  Trong thí nghiệm này, có thể bỏ màn M đi được không? Trả lời: rong thí nghiệm giao thoa, ta có thể bỏ màn M để ánh sáng từ hai nguồn ...