Bài 21: Điện từ trường

Bài 21: Điện từ trường

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 111 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 111 SGK Vật Lý 12):  Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy....
Giải bài 2 trang 111 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 111 SGK Vật Lý 12):  Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường....
Giải bài 3 trang 111 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 111 SGK Vật Lý 12): Điện từ trường là gì? Lời giải: Điện từ trường là trường thống nhất gồm có hai thành phần biến thiên theo thời gian...
Giải bài 4 trang 111 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 111 SGK Vật Lý 12):  Ở đâu xuất hiện điện từ trường? A. Xung quanh một điện tích đứng yên. B. Xung quanh một dòng điện không đổi....
Giải bài 5 trang 111 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 111 SGK Vật Lý 12):  Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ A. có điện trường B. có từ trường...
Giải bài 6 trang 111 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 111 SGK Vật Lý 12):  Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mac – xoen? A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích...
Lý thuyết: Điện từ trường I) Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường      - Nếu tại một nơi có một từ trường biên thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy ...
Trả lời câu hỏi trang 108 - 109 SGK Vật lý 12 C1 trang 108 SGK:  Phát biểu định luật cảm điện từ. Trả lời: Định luật cảm ứng điện từ: khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn...