Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 79 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 79 SGK Vật Lý 12):  Phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Lời giải:...
Giải bài 10 trang 80 SGK Vật lý 12 Bài 10 (trang 80 SGK Vật Lý 12)  Cho mạch điện xoay chiều R = 20Ω, L = 0,2/π H và C = 1/2000π F. Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 80cosωt (V),...
Giải bài 11 trang 80 SGK Vật lý 12 Bài 11 (trang 80 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng. Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có R = 40Ω, 1/C.ω = 20Ω, ωL = 60Ω.Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 240√2cos100πt (V)...
Giải bài 12 trang 80 SGK Vật lý 12 Bài 12 (trang 80 SGK Vật Lý 12):  Chọn đáp án đúng. Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có R = 40Ω, 1/C.ω = 30Ω, ωL = 30Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 120√2cos100πt (V)...
Giải bài 2 trang 70 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 79 SGK Vật Lý 12):  Dòng nào có cột A tương ứng với dòng nào ở cột B? Lời giải: Kết cột A tương ứng cột B. 1 – e) 2 – c) 3 – a) 4 – a) 5 – c) 6 – f)...
Giải bài 3 trang 79 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 79 SGK Vật Lý 12): Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp, cộng hưởng là gì? Đặc trưng của cộng hưởng? Lời giải:...
Giải bài 4 trang 79 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 79 SGK Vật Lý 12):  Mạch điện xoay chiều gồm có R = 20Ω mắc nối tiếp với tụ điện C = 1/2000π F. Tìm biểu thức cường độ tức thời i, biết u = 60√2cos100πt (V)....
Giải bài 5 trang 79 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 79 SGK Vật Lý 12):  Mạch điện xoay chiều gồm có R = 30Ω nối tiếp với cuộn cảm: L = 0,3/π H. Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch...
Giải bài 6 trang 79 SGK Vậy lý 12 Bài 6 (trang 79 SGK Vật Lý 12):  Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30Ω nối tiếp với một tụ điện C.Cho biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100V...
Giải bài 7 trang 80 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 80 SGK Vật Lý 12):  Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40Ω ghép nối tiếp với cuộn cảm L. Cho biết điện áp tức thời hai đầu mạch u ...
Giải bài 8 trang 80 SGK Vật lý 12 Bài 8 (trang 80 SGK Vật Lý 12):  Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 30Ω, C = 1/5000π F, L = 0,2/π H. Biết hiệu áp tức thời hai đầu mạch ...
Giải bài 9 trang 80 SGK Vật lý 12 Bài 9 (trang 80 SGK Vật Lý 12):  Mạch điện xoay chiều gồm có R = 40Ω, C = 1/4000π F , L = 0,1/π H. Biết hiệu áp tức thời hai đầu mạch u = 120√2cos100πt (V)....
Lý thuyết: Mạch có R, L , C mắc nối tiếp I) Định luật Ôm cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp      * Xét mạch điện gồm một điện trở R, một cuộn cảm thuần L và một tụ điện C mắc nối tiếp....
Trả lời câu hỏi trang 75 - 77 SGK Vật lý 12 C1 trang 75 SGK:  Hãy nhắc lại định luật về hiệu điện thế trong mạch điện một chiều gồm nhiều điện trở mắc nối tiếp....