Bài 13: Cách mạch điện xoay chiều

Bài 13: Các mạnh điện xoay chiều

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 74 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 74 SGK Vật Lý 12):  Phát biểu định luật Ôm của dòng điện xoay chiều đối với mạch chỉ có a) một tụ điện b) một cuộn cảm thuần...
Giải bài 2 trang 74 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 74 SGK Vật Lý 12):  Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện : u = 100√2cos100πt (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5V....
Giải bài 2 trang 74 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 74 SGK Vật Lý 12):  So sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong a) ZC b) ZL Lời giải: ...
Giải bài 4 trang 74 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 74 SGK Vật Lý 12):  Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần: u = 100√2cos100πt (V), Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5V. a) xác định L...
Giải bài 5 trang 74 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 74 SGK Vật Lý 12):  Chứng minh rằng, khi hai cuộn cảm thuần L1 và L2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều thì cuộn cảm tương đương...
Giải bài 6 trang 74 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 74 SGK Vật Lý 12):  Chứng minh rằng, khi hai tụ điện C1 và C2 mắc nối tiếp thì điện dung tương đương có dung kháng:...
Giải bài 7 trang 74 SGK vật lý 12 Bài 7 (trang 74 SGK Vật Lý 12):  Một đoạn mạch chứa một số tụ điện có điện dung tương đương C,ặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cosωt (V...
Giải bài 8 trang 74 SGK Vật lý 12 Bài 8 (trang 74 SGK Vật Lý 12): Đoạn mạch chứa một cuộn cảm thuần L, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = Umcosωt(V...
Giải bài 9 trang 74 SGK Vật lý 12 Bài 9 (trang 74 SGK Vật Lý 12):  Điện áp u = 200√2cosωt (V) đặt vào hai đầu một cuộn dây cảm thuần thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2A. ...
Lý thuyết: Các mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử   Nếu cường độ dòng điện xoay chiều trong mạch có dạng i = I0cos⁡(ωt)   Thì điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng      ...
Trả lời câu hỏi trang 67 - 72 SGK Vật lý 12 C1 trang 67 SGK:  Hãy nhắc lại các định nghĩa của u, U0 và U Trả lời: Điện áp tức thời xoay chiều là điện áp biến của hàm số sin hay cosin....