Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 59 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 59 SGK Vật Lý 12):  Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm Lời giải: Đặc trưng sinh lí của âm là : độ cao, độ to và âm sắc....
Giải bài 2 trang 59 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 59 SGK Vật Lý 12):  Độ cao của âm là gì? Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ? Lời giải: Độ cao của âm...
Giải bài 3 trang 59 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 59 SGK Vật Lý 12):  Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ? Lời giải: Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm...
Giải bài 4 trang 59 SGk Vật lý 12 Bài 4 (trang 59 SGK Vật Lý 12):  Âm sắc là gì ? Lời giải: Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt các âm phát ra từ các nguồn khác nhau....
Giải bài 5 trang 59 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 59 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Độ cao của âm. A. là một đặc trưng vật lí của âm B. là một đặc trưng sinh lí của âm....
Giải bài 6 trang 59 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 59 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Âm sắc là gì A. màu sắc của âm. B. một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm....
Giải bài 7 trang 59 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 59 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Độ to của âm gắn liền với A. cường độ âm B. biên độ dao động của âm. C. mức cường độ âm D. tần số âm....
Lý thuyết: Đặc trưng sinh lí của âm  I. Định nghĩa: + Sóng âm là những sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng và khí. + Nguồn âm là các vật dao động phát ra âm....