Bài 42: Hệ sinh thái

Bài 42: Hệ sinh thái

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 42: Hệ sinh thái I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã. - Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau...
Giải bài 1 trang 190 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 190 SGK Sinh học 12): Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống? Lời giải:...
Giải bài 2 trang 190 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 190 SGK Sinh học 12): Hãy lấy ví dụ về một hệ sinh thái trên cạn và một hệ sinh thái dưới nước (hệ sinh thái tự nhiên hoặc nhân tạo), ...
Giải bài 3 trang 190 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 190 SGK Sinh học 12): Hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo có những đặc điểm gì giống và khác nhau? Lời giải:...
Giải bài 4 trang 190 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 190 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng. Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 42 trang 187 Quan sát hình 42.1, hãy cho biết các thành phần vô sinh và hữu sinh của một hệ sinh thái. Lời giải: Thành phần vô sinh và hữu sinh của một hệ sinh thái:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 42 trang 189 Hãy nêu ví dụ về một hệ sinh thái nhân tạo. Nêu các thành phần của hệ sinh thái và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái. Lời giải:...