Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể I. QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ - Khái niệm: Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, ...
Giải bài 1 trang 159 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 159 SGK Sinh học 12): Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có thể có ở một quần thể sinh vật?     a) Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật....
Giải bài 2 trang 160 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 160 SGK Sinh học 12): Hãy nêu ví dụ về quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể. ...
Giải bài 3 trang 160 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 160 SGK Sinh học 12): Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện mối quan hệ nào trong quần thể?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 36 trang 156 Lấy 2 ví dụ về quần thể sinh vật và 2 ví dụ không phải là quần thể sinh vật. Lời giải: Lấy 2 ví dụ về quần thể sinh vật và 2 ví dụ không phải là quần thể sinh vật....
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 36 trang 157 Quan sát các hình 36.2, 36.3 và 36.4 kết hợp với những nội dung đã học, hãy nêu những biểu hiện và ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 36 trang 159 Từ những ví dụ trên, hãy trả lời các câu hỏi sau: - Có những hình thức cạnh tranh nào phổ biến? Nêu nguyên nhân và hiệu quả của các hình thức cạnh tranh đó....