Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

I. Khái quát về điều hoà hoạt động của gen - Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra. - Điều hòa hoạt động của gen xảy ra ở nhiều mức độ:...
Đề bài Bài 1 trang 18 SGK Sinh học 12: Thế nào là điều hòa hoạt động gen? Hướng dẫn giải Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra...
Đề bài Bài 2 trang 18 SGK Sinh học 12: Operon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli. Hướng dẫn giải Operon là các gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường phân bố theo cụm...
Đề bài Bài 3 trang 18 SGK Sinh 12: Giải thích cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac. Hướng dẫn giải - Sự hoạt động của opêron chịu sự điều khiển của một gen điều hoà (regulator: R)...
Đề bài Bài 4 trang 18 SGK Sinh 12: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là gì? A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza....