Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 2: Phiên mã và dịch mã.

Giải Bài 1 trang 16 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 16 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trình bày diễn biến của cơ chế phiên mã và kết quả của nó Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 16 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 16 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trình bày cơ hế dịch mã diễn ra tại ribôxôm. Lời giải: Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin. ...
Giải Bài 3 trang 16 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 16 sgk Sinh học 12 nâng cao: Pôliribôxôm là gì? Lời giải: - Trong quá trình dịch mã mARN thường không gắn với từng ribôxôm riêng rẽ ...
Giải Bài 4 trang 16 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 16 sgk Sinh học 12 nâng cao: Chọn phương án trả lời đúng. Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình dịch mã?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 2 trang 13 Quan sát hình 2.1 và cho biết: - Enzym nào tham gia quá trình phiên mã? - Phiên mã bắt đầu ở vị trí nào trên đoạn ADN (gen)?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 2 trang 15 Quan sát hình 2.2 và cho biết: - Côđon mở đầu trên mARN. - Côđon trên mARN và anticôđon tương ứng của tARN mang axit amin thứ nhất....