Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp Dòng thuần chủng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phân tích di truyền cũng như trong chọn tạo giống mới...
Giải bài 1 trang 78 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 78 SGK Sinh học 12): Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào? Lời giải:...
Giải bài 2 trang 78 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 78 SGK Sinh học 12): Thế nào là ưu thế lai? Lời giải: Ưu thế lai là hiện tượng con lai có sức sống, khả năng chống chịu, ...
Giải bài 3 trang 78 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 78 SGK Sinh học 12): Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai. Lời giải:       - Để tạo ra con lai có ưu thế lai cao...
Giải bài 4 trang 78 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 78 SGK Sinh học 12): Tại sao ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau? Lời giải:     Sở dĩ ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ở đời F1...
Giải bài 5 trang 78 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 78 SGK Sinh học 12): Câu nào dưới đây giải thích về ưu thế lai là đúng:     a) Lai hai dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế lai cao....
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 18 trang 77 Hãy kể thêm các thành tựu tạo giống vật nuôi, cây trồng có ưu thế lai cao ở Việt Nam và trên thế giới mà em biết. Lời giải:...