Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) III. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI. - Quần thể sinh vật được gọi là ngẫu phối (giao phối ngẫu nhiên) khi các cá thể trong quần thể ...
Giải bài 1 trang 73 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 73 SGK Sinh học 12): Nêu đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối. Lời giải:      Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối:...
Giải bài 2 trang 73 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 73 SGK Sinh học 12): Một quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 680 cá thể có kiểu gen aa. ...
Giải bài 3 trang 74 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 74 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng.    Quần thể nào trong số các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?...
Giải bài 4 trang 74 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 74 SGK Sinh học 12): Các gen di truyền liên kết với giới tính có thể đạt được trạng thái cân bằng Hacđi – Vanbec hay không...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 17 trang 73 Một quần thể người có tần số người bị bệnh bạch tạng là 1/10000.Giả sử quần thể này cân bằng di truyền. Lời giải: ...