Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Giải bài 1 trang 70 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 70 SGK Sinh học 12): Các quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm di truyền nào? Lời giải:...
Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 70 SGK Sinh học 12): Tần số alen và tần số các kiểu gen của quần thể cây tự thụ phấn và quần thể động vật giao phối gần sẽ thay đổi như thế nào qua các thế hệ?...
Giải bài 3 trang 70 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 70 SGK Sinh học 12): Tại sao các nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trở ngại trong việc duy trì các dòng thuần chủng? Lời giải:...
Giải bài 4 trang 70 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 70 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng: Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0,40....
Lý thuyết Sinh học 12 Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể I. CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ 1. Khái niệm quần thể. - Quần thể là một tập hợp các cá thể cùng loài, ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 16 trang 68 Quần thể là gì? Lời giải: Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định,...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 16 trang 69 Giả sử ta có một quần thể cây đậu Hà Lan gồm toàn cây dị hợp tử Aa. Xác định thành phần kiểu gen (tỉ lệ các kiểu gen AA: Aa: aa) của quần thể qua các thế hệ tự thụ phấn...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 16 trang 70  Tại sao Luật Hôn nhân và gia đình lại cấm không cho người có họ hàng gần (trong vòng 3 đời) kết hôn với nhau? Lời giải:...