Bài 15: Bài tập chương 1 và chương 2

Bài 15: Bài tập chương 1 và chương 2

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 15: Bài tập chương 1 và chương 2 CÁCH GIẢI BÀI TẬP LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG Phép lai một cặp tính trạng đề cập tới các qui luật di truyền: Phân li, trội không hoàn toàn, tương tác gen không alen,...
Giải bài 1 trang 64 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 64 SGK Sinh học 12): Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen:      3' …TATGGGXATGTAATGGGX… 5'...
Giải bài 1 trang 66 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 66 SGK Sinh học 12): Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menđen....
Giải bài 2 trang 64 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 64 SGK Sinh học 12): Tham khảo bảng mã di truyền và trả lời các câu hỏi sau: a) Các côđon nào trong mARN mã hoá glixin?...
Giải bài 2 trang 66 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 66 SGK Sinh học 12): Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây: ♂ AaBbCcDdEe x ♀ aaBbccDdee ...
Giải bài 3 trang 64 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 64 SGK Sinh học 12): Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau:...
Giải bài 3 trang 66 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 66 SGK Sinh học 12): Bệnh mù màu đỏ và xanh lục ở người do một gen lặn liên kết với NST X. Một phụ nữ bình thường có bố bị mù màu...
Giải bài 4 trang 64 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 64 SGK Sinh học 12): Một đoạn pôlipeptit gồm các amin sau:…Val-Trp-Lys-Pro…     Biết rằng các axit amin được mã hoá bởi các bộ ba sau:...
Giải bài 4 trang 67 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 67 SGK Sinh học 12): Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài....
Giải bài 5 trang 65 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 65 SGK Sinh học 12): Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit như sau: 5'…XAUAAGAAUXUUGX…3' a) Viết trình tự nuclêôtit của ADN ...
Giải bài 5 trang 67 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 67 SGK Sinh học 12): Nếu có hai dòng ruồi giấm thuần chủng, một dòng có kiểu hình mắt nâu và một dòng có kiểu hình mắt đỏ son....
Giải bài 6 trang 65 SGK Sinh học 12 Bài 6 (trang 65 SGK Sinh học 12): Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n=10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loại này? Lời giải:...
Giải bài 6 trang 67 SGK Sinh học 12 Bài 6 (trang 67 SGK Sinh học 12): Lai hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, người ta thu được thế hệ sau 100% số cây con có hoa màu đỏ. ...
Giải bài 7 trang 65 SGK Sinh học 12 Bài 7 (trang 65 SGK Sinh học 12): Giả sử ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba về NST số 2 (sự bắt cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra theo kiểu hai NST số 2...
Giải bài 7 trang 67 SGK Sinh học 12 Bài 7 (trang 67 SGK Sinh học 12): Đối với các loài sinh sản hữu tính, bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn cho con     A. Tính trạng       B. Kiểu gen...
Giải bài 8 trang 65 SGK Sinh học 12 Bài 8 (trang 65 SGK Sinh học 12): Bộ lưỡng bội NST của một loài sinh vật có 2n = 24. a) Có bao nhiêu NST ở thể đơn bội, thể tam bội và thể tứ bội?...
Giải bài 9 trang 66 SGK Sinh học 12 Bài 9 (trang 66 SGK Sinh học 12): Những phân tích di truyền tế bào học cho biết, có 2 loài chuối khác nhau: chuối rừng lưỡng bội và chuối trồng tam bội....