Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần dưới trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Chúc các bạn học tốt!

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) 1. Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay? - Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Nam Việt thành hai quận Giao Chỉ ...
Giải Bài 1 trang 49 sgk Lịch Sử 6 Bài 1: Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi? Lời giải: - Đất nước: Nhà Hán chia Âu Lạc thành 3 quận...
Giải Bài 2 trang 49 sgk Lịch Sử 6 Bài 2: Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu (SGK trang 49) Lời giải: - Dưới ách áp bức, bóc lột tàn bạo của nhà Hán,...
Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 17 (trang 47 sgk Lịch Sử 6): - Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm mưu gì? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán?...